مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

تشکیل جلسات ستاد بزرگداشت با حضور نمایندگان دانشکده ها

جلسات کمیته برگزاری ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه با حضور دبیر ستاد و نمایندگان دانشکده ها و برخی مدیران دانشگاه طی سه نوبت برگزار گردید. در این جلسات موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1- مرور برنامه های مورد نظر بخشهای مختلف دانشگاه که تا کنون ارائه گردیده
2- همکاری در مورد جمع آوری مدارک ، گزارشات و اسناد مربوط به دانشکده جهت ارائه به گنجینه اسناد دانشگاه
3- ارائه پیشنهادات در مورد مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال ، در سال تحصیلی 95-94
4- ارائه پیشنهادات دانشکده ها در مورد برنامه های دانشکده ای به مناسبت پنجاهمین سال
5- همکاری در مورد مستند سازی سوابق روسای دانشکده ها
6- تشکیل کمیته های ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه
7-موزه دانشگاه

آخرین خبر

مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

  با هدف حفظ اصول، ارزش ها و نگهداری از پیشینه علمی، پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و پیشرفت های آن در زمینه علم و فناوری، مرکز ...

عکس تصادفی