مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

رونمایی از کتب منتشره به مناسبت پنجاهمین سال

رونمایی از کتب منتشره به مناسبت پنجاهمین سال

همزمان با برگزاری بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس از کتاب های “روزگار شریف”، “افلاکیان”،“افتخارات” و “شریف از آغاز تاکنون” توسط آقای دکتر صالحی، معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان انرژی و اتمی در محل غرفه دبیرخانه مستندسازی و اسناد رونمایی گردید.