مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

درباره ما

سال 94 دانشگاه پنجاه ساله گردید...
دانشگاه صنعتی شریف سال 94 وارد پنجاهمین سال تأسیس خود گردید. با توجه به تجربه بزرگداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه در سال 84، و با توجه به مصوبه سال 1392 هیئت رئیسه محترم دانشگاه، مصوب گردید سال تحصیلی 94-95 مصادف با پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه بزرگداشته شود.
معرفی خدمات و دستآوردهای دانشگاه در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طی پنجاه سال فعالیت پرافتخار و تقویت جایگاه علمی و فرهنگی دانشگاه و مستند سازی فعالیت‌های دانشگاه از اهداف این بزرگداشت می‌باشد.
مستندسازی، انجام مصاحبه و تدوین تاریخ شفاهی دانشگاه، تشکیل مرکز گنجینه اسناد و موزه فناوری و تجهیزات دانشگاه ازجمله برنامه ها و اقدامات مورد نظر دبیرخانه میباشد .
دبیرخانه مستند سازی ستاد بزرگداشت فعالیت خود را از مهرماه 92 آغاز نموده است و همچنین هیئت رییسه دانشگاه اعضای اصلی ستاد را تشکیل داده اند.
به منظور هماهنگی و برنامه ریزی کمیته ای نیز با شرکت نمایندگانی از معاونت های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و همچنین مدیریت های طرح و برنامه، روابط عمومی، امور بین الملل و انجمن فارغ التحصیلان و نمایندگان دانشکده ها تشکیل گردیده است. در این کمیته برنامه‌های حوزه های مختلف جمع آوری و تدوین می‌گردید. با تغییر مدیریت دانشگاه در سال 1393 ستاد جدیدی در تابستان 1394 به منظور برنامه ریزی و نظارت برفعالیت های بزرگداشت پنجاهمین سال تشکیل گردید، همچنین کمیته هایی به منظور برنامه ریزی فعالیت های و برنامه های دانشکده ای و همچنین مراسم بزرگداشت و برنامه های بین المللی و مستند سازی تشکیل گردیده است. بدین ترتیب مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال در تاریخ 29/2/95 با حضور مهمانانی از مسؤولین و فارغ التحصیلان و پیشکسوتان برگزار گردید. همچنین برنامه های بزرگداشت دانشکده ای و چندین فعالیت دیگر توسط برخی از حوزه های دانشگاه نیز اجرا گردید.

همکاران

 • مهندس محمد میرزایی

  دبیر ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه صنعتی شریف و رییس مرکز گنجینه اسناد

 • حسین دالوند

  کارشناس مستندسازی و اسناد

 • سیدمصطفی هاشمی یرکی

  کارشناس اجرایی

 • راضیه حسنی

  طراحی و پشتیبانی سایت دبیرخانه و ثبت اطلاعات