مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

 • متن فرمان تأسیس دانشگاه/1344- اسامی اعضای هیأت امناء دانشگاه در بدو تأسیس /1344
 • بازدید تولیت دانشگاه در روز افتتاح رسیمی دانشگاه/1345- معارفه پروفسور فضل الله رضا در دانشگاه با حضور اسدالله علم/1346
 • بخشی از اساسنامه آموزشی دانشگاه/1344
 • آگهی پذیرش دانشجو در یکی از کتابفروشی های تهران/1357- محل پذیرش مدارک متقاضیان ورود به دانشگاه/دهه پنجاه
 • نمودار تشکیلات دانشگاه/1347- نقشه محوطه دانشگاه/1345
 • نمایی از در ورودی دانشگاه/1357- نمایی از در ورودی دانشگاه/دهه شصت
 • برنامه تحصیلی سال اول دوره عمومی /1345-1346
 • بازدید از فعالیت های پژوهشی دانشگاه/1351- مرکز کامپیوتر دانشگاه/ دهه پنجاه
 • کارت معرفی ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات ورزشی/1346- فرم قرارداد استخدامی دکتر مهدی بهزاد
 • جلسه کنکور دانشگاه/1348- سخنرانی ورنر فن بروان دانشمند فضائی و موشکی آمریکا/1353
 • پوستر تعدادی از برنامه های هنری /دهه چهل
 • راهپیمایی و تظاهرات دانشجویان و کارگران در دانشگاه/1357
 • نشریات دانشگاه/1355
 • تظاهرات دانشچویان در دانشگاه/1357- محل خودسوزی دانشجوی دانشگاه/تیر1357
 • بازدید علمی مجله عمران/1369- بازدید علمی/1370