مستندسازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش هر مجموعه؛ خصوصا مراکز علمی دارد. بخش مهمی از اسناد و اطلاعات، مربوط به سوابق شکل گیری ورشد وتوسعه دانشگاه می باشد.

  • شهید رجایی در حال سخنرانی در سینار صنایع ملی/1359
  • استقبال از تیم دانشگاه پس از کسب عنوان قهرمانی/1379- بازگشت تیم ریاضی از مسابقات مجارستان/1388
  • قهرمانی تیم دانشگاه در مسابقات روبات های فوتبالیست/1379- مراسم تقدید از تیم روبات های فوتبالیست/1379- بازگشت تیم ریاضی از مسابقات جهانی/1392
  • تیم برگزارکننده مسابقات ACM/1383- هیأت داوران مسابقات ACM/1383
  • مسابقات ACM غرب آسیا/1384- مسابقات ACM غرب آسیا/1383